Інститут екологічної 

економіки і менеджменту

НЛТУ України

 

КАФЕДРА ОБЛІКУ І АУДИТУ                                                                                                            

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
Typography: Typography - Понеділок, 11 квітня 2011, 08:53
User Modules: Latest Users Module - Субота, 01 січня 2011, 00:00
Scenery: Ormiston Pound - Субота, 01 січня 2011, 00:00
Scenery: Blue Mountain Rain Forest - Субота, 01 січня 2011, 00:00
Plugins: Content - Субота, 01 січня 2011, 00:00
Navigation Modules: Breadcrumbs Module - Субота, 01 січня 2011, 00:00
Components: News Feeds - Субота, 01 січня 2011, 00:00
Utility Modules: Wrapper Module - Субота, 01 січня 2011, 00:00
Growers: Wonderful Watermelon - Субота, 01 січня 2011, 00:00
Animals: Wobbegone - Субота, 01 січня 2011, 00:00
  • навчання

     Навчання за спеціальністю "Облік і аудит"

  • наука та робота

     Науковий пошук для бухгалтера, аналітика, аудитора

  • дозвілля

     Цікаве дозвілля студентів 

Публікації кафедри

Колектив кафедри має вагомі досягнення у науково-педагогічній діяльності, що підтверджується значною кількістю публікацій, навчальних підручників та посібників, у т.ч. з грифом МОН, збірників задач, практикумів тощо.

Викладачі кафедри обліку і аудиту є авторами та співавторами таких основних публікацій: 

 

Доц., к.е.н Огородник М.М.

Монографії: 

1. Екологічний аудит: вітчизняний досвід та міжнародна інтеграція. Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аудиту та аналізу: теорія, методологія, організація: [колективна монографія] / За заг. ред. д.е.н., проф. О.А. Сарапіної. – Херсон: Книжкове в-во ПП Вишемирський В.С., 2014. – С. 242-250.

2. “Зелена” економіка в умовах соціально-економічних реформ України: становлення і перспективи / Державна політика реформування соціально-економічної сфери в умовах трансформаційних змін: виклики, тенденції, перспективи: Соціально-економічний розвиток України в умовах трансформаційних змін: виклики, тенденції. перспективи: колективна монографія / За заг. ред. проф. В.І. Аранчій. – Полтава: ТОВ НВП “Укрпромторгсервіс”, 2013. – С. 123-132.

3. Екологічний аудит у системі аудиторських процедур діяльності промислових підприємств. Удосконалення обліково-аналітичного забезпечення управління діяльністю суб’єктів господарювання Текст : Монографія / за заг. ред. д.е.н. проф. М.Г. Білопольського; Макіївський економ.-гуманіт. ін.-т. – Донецьк: Східний видавничий дім, 2012. – 372 с. (248-254)

4. Екологічний аудит в лісовому секторі економіки України Львів, 2010. – 300 с.

5. Інноваційна діяльність як інструментарій сталого розвитку (наукове видання) Редакційно-видавничий центр Укр ДЛТУ, 2004 рік 2,0/0,8

6. Лесопромышленный производственно-территориальный комплекс  В кн.: "Эколого-экономические проблемы развития заподного региона" УССР. Деп. в АН СССР, 1987, № 31920. 0,7. – С. 124-135.

Навчальні підручники (із грифом МОН): 

1.Облік і звітність в оподаткуванні. Навчальний посібник. — Львів: Ліга-Прес, 2014 — 453 с. 

2.Податки та податкова політика. Львів: РВВ НЛТУ України, 2007. 

3.Економічний аналіз виробничої діяльності  лісогосподарських і деревообробних підприємств Редакційно-видавничий центр Укр ДЛТУ, 1999 рік. 

4.Менеджмент у виробничій сфері. Підручник, "Престиж-інформ",  Львів, 1998.  

Навчальні посібники: 

1.Фінансовий облік І: навчальний посібник – Львів: Новий Світ-2000, 2013.–456 с. ((із грифом МОН)

2.Економіка праці в лісовому секторі  /Навчальний посібник. Львів: УкрДЛТУ, 2004.

3.Відновлення історичних  об’єктів ландшафтної архітектури (навчально-методичний посібник з курсового та дипломного проектування). Навч.-метод. посібник. — Львів, 1996. 

Препринти, брошури, практикуми, збірники задач, патенти тощо:

1.Збірник задач з дисципліни «Аналіз господарської діяльності» для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит». Львів.: Національний лісотехнічний університет України, 2015. – 60 с.

2.Збірник тестових завдань для підготовки до комплексного державного іспиту з фаху за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». Львів: Львів: Національний лісотехнічний університет України, 2014. – 108 с.

3.Економіка праці та соціально-трудові відносини. Збірник задач для студентів напрямів підготовки «Економіка підприємства», «Облік і аудит» видання 2-ге, доповнене та перероблене. Львів: Львів: Національний лісотехнічний університет України, 2013. – 76 с.

4.Еколого-економічна доцільність плантаційного лісовирощування: препринт №11. Львів : РВВ НЛТУ України. – 2010. –  36 с.

5.Збірник задач з дисципліни «Економіка праці та соціально трудові відносини» для студентів напряму підготовки 6.030509 „Облік і аудит”. – Львів: НЛТУ України, 2008.

 

Д.е.н., проф. Лебедевич С.І.

Монографії: 

1.Обліково-аудиторське забезпечення підприємств лісового господарства для сталого розвитку України. – Львів: Ліга-Прес, 2014. – 268 с.

2.Екологічний аудит в лісовому секторі економіки України. – Львів: Поліг. Центр В-ва Львівської політехніки, 2010. – 300 с.

3.Теоретико-методологічні засади формування галузевої системи екологічного менеджменту підприємств. – Львів: Ліга-Прес, 2008. – 340 с.

4.Методологічні основи формування екологічного менеджменту і екоаудиту в лісовиробничому комплексі України : – Камула, 2005. – 256 с.

Навчальні посібники: 

1.Облік зовнішньоекономічної діяльності: навч. посіб. – Львів: Новий світ, 2012. – 378 с.

2.Організація обліку: навч. посіб. – Львів: Ліга-Прес, 2012. – 280 с. 

3.Аудит: навч. посіб. – Львів: Ліга-Прес, 2012. – 484 с.

4.Бухгалтерія реформ: посіб. для проведення занять з курсу: “Методи обліку на підприємствах і організаціях України”. –  Львів: Львівський інститут менеджменту, 2000. – 55 с.

5.Екологічний аудит: навч. посіб. – 2-ге. вид. доп. – Львів: Ліга-Прес, 2011. – 233 с.

6.Організація обліку на підприємствах малого бізнесу: навч. посіб. – Львів: Ліга-Прес, 2007. – 258 с.

7.Екологічний аудит: навч. посіб. – Львів: Ліга-Прес, 2007. – 223 с.

8.Курс аудиту: Аудит. Організація і методика аудиту. Екологічний аудит: навч. посіб. – Львів: Ліга-Прес, 2007. – 1050 с.

9.Бухгалтерія реформ: посіб. для проведення занять з програми “Бухгалтерський облік та оподаткування”. – Вид. четверте, змін.і доп. Львів: НюБізнет, 2004. – 58 с.

10.Бухгалтерія реформ: посіб. для проведення занять з програми “Бухгалтерський облік та оподаткування”. – Вид. третє, змін.і доп. – Львів: НюБізнет, 2003. – 58 с. 

11.Бухгалтерія реформ: посіб. для проведення занять з програми “Бухгалтерський облік та оподаткування”. Вид. друге, змін.і доп. – Львів: НюБізнет, 2001. – 55 с.

12.Бухгалтерія без таємниць: посіб. для провед. занять з курсу «Методи обліку на підприємствах і організаціях України». –  Вид. друге. - Львів: ЛІМ, 1998. – 63 с.

13.Ефективний облік Заходу уч. посіб. для пров. занять з курсу «Фінансовий облік».  – Вид. друге, доп – Львів: ЛІМ, 1996. – 36 с.

14.Ефективний облік Заходу: уч. посіб. для провед. занять з курсу «Фінансовий облік». – Львів: ЛІМ, 1996. – 32 с.

15.Бухгалтерія без таємниць: посіб. для провед. занять з курсу «Методи обліку на підприємствах і організаціях України». – Львів: ЛІМ, 1996. – 62с. 

Препринти, брошури, практикуми, збірники задач, патенти тощо:

1.Доповнення до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 «Витрати» щодо екологічних витрат/ – А.с. № 57494 від 28.11.2014. Заяв. № 57882 від 03.10.2014.

2.Доповнення до обов’язкових організаційних регламентів з бухгалтерського обліку і фінансової звітності підприємств і організацій України щодо їх екологізації / А.с. № 51432 від 26.09.2013. Заяв. № 51105 від 17.06.2013.

 

К.е.н., доц. Воляник Г.М.

Навчальні посібники: 

1.Інформаційні системи і технології в обліку: [навчальний посібник] / – Львів: «Магнолія-2006», 2014.- 400 с. 

2.Облік і звітність в оподаткуванні: [навчальний посібник] / – Львів: Ліга-Прес, 2014. – 453 с. (із грифом МОН)

3.Фінансовий облік-1: [навчальний посібник] – Львів. : Новий Світ-2000, 2013. – 456 с. (із грифом МОН)

4.Облік зовнішньоекономічної діяльності: [навчальний посібник] / - Львів: Новий Світ-2000, 2012.- 378 с.

Препринти, брошури, практикуми, збірники задач, патенти тощо:

1. Облік в банках: [програма курсу, методичні рекомендації та завдання для виконання розрахункової роботи студентами напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит»] – НЛТУУ, 2015. – 64 с.

2. Облік в банках: [збірник завдань для практичних занять для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит»]  – НЛТУУ, 2015. – 73 с.

3. Фінансовий облік-2: [збірник задач для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит»] - НЛТУУ, 2014. – 58 с.

4. Фінансовий облік - 1. Збірник задач для виконання практичних робіт студентами напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит». Національний лісотехнічний університет України, 2012. – 54 с.

 

К.е.н., доц. Колінько Н.І.

Навчальні посібники: 

1.«Управлінський облік»:навчальний посібник. – Львів:  2015. 

2.Облік і звітність в оподаткуванні: навчальний посібник. – Львів: видавництво, 2013. Львів: Ліга-Прес, 2014. – 453 с. (із грифом МОН)

3.Навчальний посібник з дисципліни «Облік і звітність в оподаткуванні», рекомендований Вченою радою НЛТУ. – Львів: Ліга-Прес, 2013. – 387 с. 

4.Фінансовий облік – 1: навчальний посібник. – Львів: Новий Світ-2000, 2013. – 456 с.

5.Облік зовнішньоекономічної діяльності. Навчальний посібник. – Львів: Новий Світ-2000, 2012. – 378 с.

Препринти, брошури, практикуми, збірники задач, патенти тощо:

1.Збірник задач із дисципліни «Управлінський облік» для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит». Львів: Національний лісотехнічний університет України, 2013. – 50 с.

2.Збірник задач із дисципліни «Облік і звітність в оподаткуванні» для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит». Львів: Національний лісотехнічний університет України, 2013. – 40 с.

 

К.е.н., доц. Клим Н.М.

Монографії

1. Обліково-аудиторське забезпечення підприємств лісового господарства для сталого розвитку України: Колективна монографія. – Львів, Ліга-Прес, 2014 р. – 268 с.

2. Theoretical and organizational aspect of internal control in the cost management of the enterprise Problems of accounting  and analytical support for the management system of an enterprise: Collective monograph: [Collective monograph] / Edited bi: prof.A.Zahorodniy and prof. H. Ronek. – Lviv: Publishing House of Lviv Polytechnic, 2014 – с.47-58.

3. Systematic approach to the formation of accounting policies of enterprise in Ukraine.// Accounting and analytical support of the management system of an enterprise: Collective monograph: [Collective monograph] / Edited bi: prof.A.Zahorodniy and prof. H. Ronek. – Lviv: Publishing House of Lviv Polytechnic, 2013 – с.112-131.

Навчальні посібники: 

1. Бухгалтерський облік. Навчальний посібник. – Львів: Ліга-Прес, 2014. – 480 c.

2. Економічний аналіз виробничої діяльності лісогосподарських і деревообробних під¬приємств: навчальний посібник. – Львів: УкрДЛТУ, 1999. – 240 с. (із грифом МОН)

Препринти, брошури, практикуми, збірники задач, патенти тощо:

1. Бухгалтерський облік. Практикум для студентів напряму підготовки 6.060509 «Облік і аудит» Львів, НЛТУ України, 2013. – 157 с.  

2. Організація обліку в галузях економіки: збірник задач для студентів напряму підготовки 6.030509 “Облік і аудит” Львів: НЛТУ України, 2013. – 78 с.

3.  Бухгалтерський облік. Збірник задач для студентів напряму підготовки 6.030509 „Облік і аудит” Львів, НЛТУ України, 2008. – 212  с.

4. Організація обліку в галузях економіки. Збірник задач для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.030509 „Облік і аудит” Львів, НЛТУ України, 2008. – 40 с.

 

К.е.н., доц. Шутка С.Є.

Навчальні  посібники:  

1. Управлінський облік: навчальний посібник. – Львів: 2015. 

2. Облік і звітність в оподаткуванні: навчальний посібник. – Львів: Львів: Ліга-Прес, 2014. – 453 с. (із грифом МОН)

3. Фінансовий облік – 1: навчальний посібник. – Львів: Новий Світ-2000, 2013. – 454 с. (із грифом МОН)

4. Облік зовнішньоекономічної діяльності: навчальний посібник. – Львів: Новий Світ-2000, 2012 – 378 с. (із грифом МОН)

5. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу: навчальний посібник. – т Львів: Новий Світ-2000, 2007. (із грифом МОН)

Препринти, брошури, практикуми, збірники задач, патенти тощо:

1.Збірник задач з дисципліни «Облік зовнішньоекономічної діяльності» для студентів спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит». – Львів: Національний лісотехнічний університет України, 2012. – 23 с.

2.Збірник задач з дисципліни «Організація обліку на підприємствах малого бізнесу» для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит». – Львів: Національний лісотехнічний університет України, 2012. – 33 с.

3.Збірник задач з дисципліни «Облік за міжнародними стандартами» для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит». – Львів: Національний лісотехнічний університет України, 2012. – 50 с.

4.Збірник задач з дисципліни «Облік зовнішньоекономічної діяльності». – Львів: НЛТУ України, 2007. – 57 с.

 

К.е.н., доц. Новосельська Л.І.

Монографії:

1.Екологічний менеджмент та аудит рекреаційних територій (Концептуальні засади та організаційний механізм) Монографія. – Під ред. д.е.н. Т.П.Галушкіної. – Одеса: Видавництво ТОВ «ІНВАЦ», 2006. – С. 40-88.

Препринти, брошури, практикуми, збірники задач, патенти тощо:

1.Практикум «Податкова політика» для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» НЛТУ України, 2014. – 116 с.

2.Збірник задач для виконання практичних занять з дисципліни «Податкова політика» для студентів за напрямом підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» НЛТУ України, 2013. – 64 с.

3.Збірник задач і вправ для проведення практичних занять з дисципліни «Економічний аналіз» Львів: НЛТУ України, 2012. – 49 с. 

4.Збірник задач і вправ для проведення практичних занять з дисципліни «Теорія економічного аналізу» Львів: НЛТУ України, 2012. – 63 с. 

5.Збірник задач і вправ для проведення практичних занять з дисципліни «Облік у банках» Львів: НЛТУ України, 2011. – 71 с. 

6.Організація і методика економічного аналізу. Збірник задач і вправ для проведення практичних занять, самостійної і індивідуальної роботи студентів Львів: НЛТУ України, 2008. – 60 с. 

7.Збірник задач та вправ для проведення практичних занять з дисципліни «Теорія економічного аналізу». Львів: НЛТУ України, 2007. – 49 с. 

 

К.е.н., доц. Бондаренко О.В.

Монографії:

1.Information Technology system accounting and analyzing for effective management of modern enterprises / Economic efficiency of business in a volatile economy: collective monograph in 2 vol. - Aspects Publishing, Taunton, MA, United States of America, 2015. – Р. 120-134.

2.Бондаренко О.В. Організація обліку та аудиту діяльності страхових компаній України: Організація обліку та аудиту діяльності страхових компаній України: Монографія. –Львів: Ліга-Прес, 2014. – 268 с. 

Навчальні підручники: 

1.Податки і податкова політика: навч. посібник. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2007. – 160с. (із грифом МОН)

Препринти, брошури, практикуми, збірники задач, патенти тощо:

1.Комп’ютерний  аудит [методичні вказівки та  індивідуальні завдань для   самостійної роботи  для студентів спеціальності 6.030509 «Облік і аудит» денної та заочної форми навчання]. – Львів: НЛТУ України, 2013. – 18 с.

2.Збірник завдань для практичних занять студентів спеціальності 6.030509 «Облік і аудит» денної форми навчання з дисципліни «Комп'ютерний аудит». – Львів: НЛТУ України, 2013. – 17 с.

3.Збірник тестових завдань для самостійного контролю знань студентів спеціальності 6.030509 «Облік і аудит» денної форми навчання з дисципліни «Комп'ютерний аудит». – Львів: НЛТУ України, 2013. – 66 с.

4.Збірник задач для виконання  практичних робіт студентів спеціальності 6.030509 “Облік та аудит” з дисципліни «ІСО». – Львів: НЛТУ України, 2013. – 16 с.

5.Збірник задач для виконання практичних робіт студентів спеціальності 6.030509 “Облік та аудит” з дисципліни «Страхування». – Львів: НЛТУ України, 2012.  –  27 с.

6.Збірник задач для виконання  практичних робіт студентів спеціальності 6.030509 “Облік та аудит” з дисципліни «ІСО». – Львів: НЛТУ України, 2012. – 16 с.

7.Комп'ютерний аудит [посібник для студентів спеціальності 6.030509 “Облік та аудит”]. – Львів: НЛТУ України, 2012. – 200 с.

8.Страхування [посібник для студентів спеціальності 6.030509 “Облік та аудит”]. – Львів: НЛТУ України, 2012. – 170 с.

9.Інформаційні системи і технології в обліку: [посібник для студентів спеціальності 6.030509 «Облік і аудит» денної форми навчання]. – Львів: НЛТУ України, 2012. – 200 с.

10.Страхування [методичні рекомендації та завдань для виконання самостійної та індивідуальної роботи студентами стаціонарної форми навчання  напряму підготовки 6.030509   „Облік і аудит”]. – Львів: НЛТУ України, 2012. – 34 с.

11.Страхування [збірник тестових завдань для практичних занять студентів спеціальності 6.030509 «Облік і аудит» денної форми навчання]. – Львів: НЛТУ України, 2012. – 65 с.

12.Інформаційні системи обліку [методичні вказівки та  індивідуальні завдань для   самостійної роботи  для студентів спеціальності 6.030509 «Облік і аудит» денної та заочної форми навчання]. – Львів: НЛТУ України, 2012. – 18 с.

13.Інформаційні системи обліку [збірник тестових завдань для самостійного контролю знань студентів спеціальності 6.030509 «Облік і аудит» денної форми навчання]. – Львів: НЛТУ України, 2012. – 66 с.

14.Збірник задач та вправ для проведення практичних занять з дисципліни «Облік у банках» Львів: НЛТУ України. – 2011. – С.25-50.

 

К.е.н., доц. Новак У.П.

Монографії:

1.Екологічний аудит: вітчизняний досвід та міжнародна інтеграція / Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аудиту та аналізу: теорія, методологія, організація: [колективна монографія] / За заг. ред. д.е.н., проф. О.А. Сарапіної. – Херсон: Книжкове в-во ПП Вишемирський В.С., 2014. – С. 242-250.

2.“Зелена” економіка в умовах соціально-економічних реформ України: становлення і перспективи / Державна політика реформування соціально-економічної сфери в умовах трансформаційних змін: виклики, тенденції, перспективи: [колективна монографія] / За заг. ред. проф. В.І. Аранчій. – Полтава: ТОВ НВП “Укрпромторгсервіс”, 2013. – С. 123-132.

3.Екологічний аудит як інструмент підвищення конкуренто-спроможності вітчизняних підприємств / Теоретичні та прикладні аспекти підвищення конкурентоспроможності підприємств: [колективна монографія]. У 4-х т. / За ред. О.А. Паршиної. – Дніпропетровськ: Герда, 2013. Т. 2. – С. 182-188.

4.Екологічний аудит у системі аудиторських процедур діяльності промислових підприємств /  Удосконалення обліково-аналітичного забезпечення управління діяльністю суб’єктів господарювання: [монографія] / За заг. ред. д.е.н., проф. М.Г. Білопольського; Макіївський екон.-гуманіт. ін-т. – Донецьк: Східний видавничий дім, 2012. – С. 248-254.

5.Екологічний аудит як важіль активізації інвестиційної діяльності на приморських територіях / Екологізація розвитку рекреаційних зон прибережної смуги: [монографія] / За наук. ред. Т.П. Галушкіної. – Одеса - Саки: ІПРЕЕД НАН України – ПП “Підприємство “Фенікс”, 2011. – С. 128-146.

6.Екологічний аудит у лісовому секторі економіки України: [Монографія] / – Львів, 2010. – 300 с.

7.Концепція екологічного аудиту водогосподарських систем регіону / Екологічний аудит водогосподарських систем: [монографія] / За наук. ред. проф. Т.П. Галушкіної. – Одеса: ІПРЕЕД НАН України – ПП “Підприємство “Фенікс”, 2010. – С. 175-203. 

8.Екологічний аудит в регіональному вимірі / Еколого-збалансовані пріоритети розвитку територій: концептуальні засади та організаційний механізм: [Монографія] / Т.П. Галушкіна, Л.М. Грановська. – Одеса, 2009. – С. 245-255.

Препринти, брошури, практикуми, збірники задач, патенти тощо:

1.Організація обліку в галузях економіки: збірник задач для студентів напряму підготовки 6.030509 “Облік і аудит”. – Львів: НЛТУ України, 2013. – 78 с.

 

К.е.н., ст. викл. Говда Г.А.

Препринти, брошури, практикуми, збірники задач, патенти тощо:

1. Аналіз господарської діяльності : Збірник задач для проведення практичних занять, самостійної та індивідуальної роботи студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» /  [вид. 2-ге, доп. та оновл.]. – Львів: НЛТУ України, 2015. – 60 с.

2. Збірник задач і вправ для проведення практичних занять, самостійної та індивідуальної роботи студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» з дисципліни «Організація і методика економічного аналізу» / – Львів: НЛТУ України.  2009. – 60 с.

3. Збірник задач і вправ для проведення практичних занять з дисципліни «Теорія економічного аналізу» для студентів за напрямком підготовки 6.030601 «Менеджмент» / Львів: НЛТУ України – 2008. – 51 с.

 

Ас. Падюка М.В.

Препринти, брошури, практикуми, збірники задач, патенти тощо:

1.Збірник задач з дисципліни «Аналіз господарської діяльності» для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит». – Львів.: Національний лісотехнічний університет України, 2015. – с. 60.

2.Організація обліку в галузях економіки: збірник задач для студентів напряму підготовки 6.030509 “Облік і аудит”. – Львів: НЛТУ України, 2013.

3.Інформаційні системи і технології в обліку. Збірник задач для виконання практичних робіт студентів спе¬ціальності 6.030509 „Облік і аудит”. – Львів РВВ НЛТУ України, 2008.

 

Популярні сайти

Тут Ви можете перейти на популярні сайти для бухгалтера

  

Локальна інформація

Отримайте доступ до взірців документів, які необхідні для студента-бухгалтера

 

Періодичні видання

У бібліотеці кафедри Ви можете ознайомитися з актуальними бухгалтерськими періодичними виданнями.

GREEN Blue Orange BACK TO TOP